Prices - Preise
UNTERKUNFTSPREISE - ACCOMMODATION RATES (Euro)
APARTMENT
(per apartment)
01.05.-15.06.
15.06.-01.07.
01.07.-15.07.
15.07.-15.08.
15.08.–01.09.
01.09.–15.09.
15.09.–01.11.
1: A4+1
.
.
.
.
.
.
.
2: A4+1
.
.
.
.
.
.
.
3: A4+1
.
.
.
.
.
.
.